Regels en voorwaarden:

 • Het is de bestuurder/deelnemer(s) bekend dat het deelnemen aan de optocht risico’s met zich mee kan brengen; deelname is vrijwillig en geheel op eigen risico
 • Bestuurder/deelnemer verklaart door ondertekening van dit reglement de organisatie op generlei wijze aansprakelijk te zullen stellen voor schade in welke vorm dan ook / door welke oorzaak dan ook;
 • Bestuurder/deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door bestuurder/deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie en/of derden;
 • Bestuurder moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs in de betreffende categorie;
 • De lengte van een starre combinatie is maximaal 12 meter;
 • De lengte van een scharende combinatie is maximaal 18 meter;
 • De breedte is maximaal 2,50 meter, de hoogte maximaal 4 meter
 • Het gebruik van open vuur is niet toegestaan;
 • Bij gebruik van een generator voor opwekking van elektrische energie moet deze voorzien zijn van een deugdelijke isolatiebewaking;
 • Er mag maximaal 10 liter brandbare vloeistof als voorraad worden meegevoerd. Deze dient goed geborgd te zijn in daartoe bestemde beugels. Het is niet toegestaan de aggregaten rijdend bij te vullen;
 • Als het trekkende voertuig is ingepakt, moet een goede ventilatie van uitlaatgassen zijn gewaarborgd;
 • Gasflessen en brandbare vloeistoffen (behalve die voor de generatoren) zijn niet toegestaan;
 • Het is de bestuurders niet toegestaan alcohol te drinken, voor of tijdens de optocht. Voor bestuurders gelden onverkort de regels van de wegenverkeerswet
 • Drankmisbruik door de deelnemers is niet toegestaan. Alcoholgebruik door deelnemers jonger dan 18 jaar is verboden;
 • Het is toegestaan om muziek te hebben op de voertuigen. Het geluid mag niet leiden tot overlast voor de overige deelnemers en omwonenden;
 • In alle gevallen worden de aanwijzingen van verkeersregelaars, gemeente, politie, brandweer, GGD en EHBO en organisatie op;
 • Er moet een verzekering voor het trekkende voertuig, aanhanger en deelnemende personen zijn afgesloten. Dit betekent bij personen vervoer op de wagen naast de gebruikelijke WA-verzekering ook een af te sluiten verzekering die in lijn is met het gestelde in de wegenverkeerswet 1994; – wordt nagevraagd door de gemeente
 • Niet nakomen van deze voorschriften leidt tot uitsluiting van (verdere) deelname;
 • Deelname aan de optocht is slechts toegestaan als deze verklaring is ondertekend door alle bestuurders en minimaal 1 deelnemer van de optochtwagen.
 • Het verkregen startnummer bepaald de volgorde in de optocht. Het is verplicht deze volgorde aan te houden;
 • Om te voorkomen dat er een te grote afstand tussen de wagens ontstaat (meer dan 50 meter) moet zowel de voorgaande als de achterliggende optochtwagen goed in de gaten worden gehouden en de snelheid hierop worden afgestemd;

Overig

 • Het startnummer (ontvangen van de organisatie) dient duidelijk zichtbaar te worden gemonteerd aan de voorkant van de optochtwagen;
 • De organisatie zal een jury samenstellen, die de opdracht zal krijgen zo eerlijk en onbevooroordeeld mogelijk te jureren;
 • De organisatie zal bij de vaststelling van de verschillende categorieën tevens vaststellen welke prijzen in de betreffende categorieën beschikbaar zijn;
 • De organisatie houdt zich het recht voor om deelnemers, buiten mededinging van prijzen, toe te laten, deze deelnemers zullen ook bij de jury als zodanig worden aangemerkt;
 • De door de jury te bepalen uitslag zal voor iedereen bindend zijn;